Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for NINSEI DO ApS, Ninsei Do klubber og foreninger. Gyldig fra 1. marts 2018

Ninsei Do dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for dit medlemskab og din træning i klubber og foreninger tilhørende Ninsei Do.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

NINSEI DO ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jesper Ljungquist
Adresse: Stubbekøbingvej 263, 4800 Nykøbing F.
CVR: 37769452
Telefonnr.: 6048 1978
Mail: info(at)ninseido.dk
Website: https://www.ninseido.dk

Vi behandler følgende personoplysninger

Almindelige personoplysninger for medlemmer, ledere og trænere:
For- og efternavn; adresse; indmeldelsesdato; fødselsdato; mobil nr.; e-mail; køn; grad og gradueringsdato; klubfunktion.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-numre på den person der opretter kontingent betalingsaftalen, samt på ledere, undervisere med mere, der løser opgaver for klubben/klubberne, i henhold til reglerne om dokumentation for indhentning af børneattester.
Klubbernes formand indhenter oplysninger vedrørende børneattester via Politiets formular til dette.
Når denne formular modtages retur, og det konstateres, at der ikke er nogen anmærkning, destrueres denne formular straks.

Hvordan vi indsamler oplysninger om dig

Normalt får vi alle oplysninger fra dig, via den online indmeldelse.
Børneattester fås fra Politiet.
Vi indsamler ingen oplysninger fra Facebook eller andre sociale platforme.
Oplysninger om opnåede grader og deltagelse i træning og uddannelse, indsamles via klubberne og disses trænere/ledere.
Ingen af vores websider sætter eller anvender cookies!

Ninsei Do's formål med behandling af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, behandler dine personoplysninger for at kunne administrere kontingentopkrævninger, planlægge træningsaktiviteter og gradueringsplaner for din træningsmæssige fremgang og udvikling, samt for at kunne bevare et overblik over dine opnåede kompetencer og uddannelse.
Vi behandler ligeledes dine personoplysninger for at kunne overholde lovkrav til foreninger og klubber, herunder folkeoplysningsloven.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene/værge efter samme retningslinjer.

Hvem der har adgang til dine oplysninger

Den dataansvarlige for Ninsei Do ApS, er den eneste der har adgang til samtlige medlemmers data. Hver lokalklubs formand og kasserer, har adgang til de respektive klubbers medlemsdata. I Honbu Dojo, der er moderklubben, ophænges i henhold til gammel Japansk tradition en æresplakette, hvorpå er anført en elevs navn samt aktuel grad. Det er valgfrit om eleven ønsker en sådan plakette ophængt og den nedtages eventuelt ligeledes efter ønske fra pågældende elev.

Videregivelse af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, videregiver kun dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang til kommunernes folkeoplysningsudvalg, specialforbund og idrætsråd, herunder DIF, DGI, DGI’s landsdelskontorer samt lokale sportsråd.
Videregivelse af disse oplysninger om både medlemmer, ledere og trænere til disse specialforbund og idrætsråd, finder kun sted i det omfang, dette er nødvendig, for at opretholde medlemskab af disse forbund, samt for at overholde folkeoplysningsloven.
Oplysninger om ledere/trænere kan videregives til disse specialforbund, såfremt disse ledere/trænere individuelt giver udtryk for, at de ønsker, at modtage information vedrørende uddannelser og kurser afholdt af disse idrætsorganisationer.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger basere sig altid på dit samtykke afgivet ved accept via den online indmeldelsesformular.
Din online indmeldelse kan kun afsendes såfremt du har markeret dit samtykke i feltet "Ja! Jeg har læst, og er indforstået med, ovenstående retningslinjer!".
Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, hvilket er at regne som en udmeldelse af Ninsei Do, Ninsei Do's klubber og foreninger.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring!

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Ninsei Do klubber og foreninger.
Såfremt du giver udtryk for, at du ønsker dine oplysninger slettet straks ved ophør af medlemskab, gøres du opmærksom på, at oplysninger om grader samt opnåede kompetencer, IKKE kan genskabes efter sletning, og at der derfor ved fornyet medlemskab, skal startes forfra med laveste begynder grad.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
- Retten til at blive oplyst om hvordan vi behandler dine data
- Retten til indsigt i egne personoplysninger
- Retten til sletning
- Retten til begrænsning af behandling
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
- Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.